Een vraag ?

BA-verzekering voor bestuurders van vzw’s

Bescherming bij geschillen!
 • Voor alle bestuurders en personen die belast zijn met het beheer van een vereniging;
 • Bescherming vanaf het ogenblik dat hun burgerlijke aansprakelijkheid betrokken zou zijn na een fout;
 • Tussenkomst voor de kosten voor burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdediging.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vzw kan uw burgerlijke aansprakelijkheid betrokken zijn als gevolg van een beheerfout of een gemeenrechtelijke fout, schending van de wet, enz.

 

Sinds 2019 zijn de bestuurders van een vzw aan dezelfde aansprakelijkheden onderworpen als bestuurders van vennootschappen. Als hun aansprakelijkheid betrokken is, kunnen ze verplicht worden de kosten van rechtsbijstandgerechtelijke proceduresschadeloosstelling van derden, enz. te betalen.

Bescherm u bij geschillen!

Bescherm u bij geschillen!

Ethias biedt een oplossing om u doeltreffend te beschermen: de BA-verzekering voor Bestuurders.

 

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van bestuurders dekt ...

Dit contract dekt de financiële risico's waaraan alle bestuurders en personen belast met het beheer van de VZW worden blootgesteld zodra hun burgerlijke aansprakelijkheid zou worden ingeroepen.

 

Wij dekken de burgerlijke aansprakelijkheid die de vroegere, huidige en toekomstige bestuurders van de verzekeringnemer, een dochteronderneming, een verbonden vereniging of een externe entiteit persoonlijk kunnen oplopen omwille van deze hoedanigheid.

Wat is gedekt?

Wat is gedekt:

 • de burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdedigingskosten;
 • de terugbetaling van de uitgaven van de verzekeringnemer/een dochteronderneming/een verbonden vereniging wanneer hij/zij de verdedigingskosten of het bedrag van de vergoeding in geval van een gedekte schade heeft voorgeschoten;
 • de kosten van de samenstelling van de strafrechtelijke borgsom;
 • de aansprakelijkheid van personen die een mandaat hebben gekregen van de verzekeringnemer in een externe entiteit zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden;
 • de kosten van de persoonlijke verdediging in het lader van onderzoeken;
 • de personen die een extern mandaat uitoefenen voor rekening van de verzekeringnemer
 • de kosten voor het reputatieherstel van de verzekerde wanneer de schade aan het imago het gevolg is van een gedekte schade;
 • de financiële gevolgen van schade-eisen betreffende tewerkstellingsaangelegenheden.


  Wij schieten (mits voorafgaande schriftelijke toestemming) de gedekte verdedigingskosten, onderzoekskosten en kosten voor reputatieherstel voor.

Wat is niet gedekt?

Wat is niet gedekt:

 • De schade-eisen die gebaseerd zijn op of als oorsprong hebben:
 • een door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade;
 • een persoonlijk voordeel, in geld of in natura, of een vergoeding waarop een verzekerde wettelijk geen recht had;
 • elke minnelijke, gerechtelijke of arbitrale procedure, lopend en/of voorafgaand aan de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden wat de dekking van het verleden betreft of, bij ontstentenis daarvan, op de aanvangsdatum van de polis;
 • feiten die zijn gepleegd vóór de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden wat de dekking van het verleden betreft of, bij ontstentenis vóór de ingangsdatum van de polis en waarvan de verzekerde op de hoogte was of had moeten zijn;
 • de vergoeding van lichamelijke schade, materiële of immateriële schade. Deze uitsluiting is niet van toepassing op de morele schade met betrekking tot een schade-eis betreffende tewerkstellingsaangelegenheden;
 • de boetes en strafbepalingen die aan de verzekerden worden opgelegd uit hoofde van een wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling;
 • alle belastingen, taksen, sociale of andere bijdragen;
 • de dienstverlening en/of de professionele adviesverlening, of het niet verlenen van dergelijke diensten en/of adviezen met betrekking tot de activiteiten van de verzekeringnemer.

Meer info?

Meer info?

Om gratis onze algemene voorwaarden en/of een offerte te ontvangen, kunt u ons:

 

 • contacteren op 011 28 22 67 
 • mailen naar: ba.vzw@ethias.be
 • een van de twee onderstaande documenten ingevuld terugbezorgen

 

Controleer volgens de jaarrekening de criteria die overeenkomen met uw vzw in deze volgorde:

 

 1. Omzet < 350 000 euro EN balanstotaal ≤ 175 000 euro
We nodigen u uit om dit formulier in te vullen
 1. Als uw vzw niet voldoet aan de criteria van categorie 1°:

  Omzet < 700 000 euro EN balanstotaal ≤ 350 000 euro

 1. Als uw vzw niet voldoet aan de criteria van de categorieën 1° en 2°:

  Omzet ≤ 9 000 000 euro EN/OF balanstotaal ≤ 4 500 000 euro

 1. Als de bedragen hoger zijn dan de hierboven vermelde bedragen:
We nodigen u uit om deze vragenlijst in te vullen

 
Voor u de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van bestuurders van vzw’s afsluit, lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden.


De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van bestuurders van vzw’s is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering naar Belgisch recht. Het betreft een jaarcontract dat ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij opzegging minstens 3 maanden vóór de vervaldatum van het contract.


Bent u niet tevreden? Stuur een brief naar Ethias, rue des Croisiers, 24 te 4000 Luik, of mail naar klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.