Een vraag?

Groepsverzekering - Publieke sector

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Extralegale pensioenvoordelen waarborgen voor uw contractueel personeel
 • Uw personeel bezoldigen of binden tegen een lagere kostprijs
 • Ethias: referentieverzekeraar van de openbare sector 
 • Ethias: koploper in de 2de pijler dankzij een uitgebreide beheersing van het dossier van het contractuele overheidspersoneel

Doel

Het doel van een aanvullende pensioen voor het contractuele overheidspersoneel is dubbel.

 • de afwijking van de pensioenrechten tussen de contractuele personeelsleden en de statutaire personeelsleden corrigeren.
 • de beste kandidaatsprofielen aantrekken, behouden en motiveren en de concurrentie met de privésector beheersen.

 

Het aanvullend pensioen bij leven op het ogenblik van de pensionering vormt de basiswaarborg van de verzekeringsdekking. De storting van een kapitaal of een lijfrente laat toe het inkomensverlies te compenseren dat wordt geleden bij de pensionering.

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen 

 • Elke oplossing is volledig flexibel en uniek. Ethias begeleidt u van bij de start van uw denkoefening. U zal uw bescherming kunnen uitbreiden naar de volgende dekkingen:
 • Kapitaal bij overlijden vóór de pensionering: storting van een bedrag (forfaitair of gekoppeld aan het loon en de tewerkstellingsgraad) aan de rechtverkrijgenden in het geval van voortijdig overlijden.
 • Aanvullende verzekering overlijden bij ongeval vóór de pensionering: verhoging van de gestorte kapitalen in het geval van een overlijden bij ongeval. 
 • Verzekering gewaarborgd inkomen: betaling van een invaliditeitsrente (vervangingsinkomen) bij ziekte (andere dan beroepsziekte) of bij een ongeval in de persoonlijke levenssfeer.
 • Verzekering vrijstelling van premiebetaling: terugbetaling van de premies van de groepsverzekering bij ziekte en/of ongeval.
 • Verzekering gezondheidszorg: dekking "gezondheidszorg" op maat met moduleerbare waarborgen. 

Mogelijkheden

Onze mogelijkheden: 

 • Vaste premie (of Defined Contributions): de gekozen premie (vaak een percentage van het salaris) wordt bepaald per objectieve personeelscategorie. Het is deze categorie die de kostprijs van het pensioenstelsel bepaald. 
 • Doelstelling (of Defined Benefits): de prestaties die moeten worden bereikt op de eindvervaldag van het contract worden bepaald in het groepsverzekeringsreglement (vaak in verhouding tot de loopbaanduur en het eindeloopbaansalaris In deze formule zijn het de prestaties die ieder jaar de kostprijs bepalen.