Een vraag?

Groepsverzekering - Publieke sector

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Extralegale pensioenvoordelen waarborgen voor uw contractueel personeel
 • Uw personeel bezoldigen of binden tegen een lagere kostprijs
 • Ethias: referentieverzekeraar van de openbare sector 
 • Ethias: koploper in de 2de pijler dankzij een uitgebreide beheersing van het dossier van het contractuele overheidspersoneel

Flexibiliteit

Flexibiliteit

 • De werkgever bepaalt zelf de reikwijdte van de dekkingen en de flexibiliteit die aan de werknemers wordt gegeven:
 • de mogelijke keuzes: combinatie van de waarborgen van uw keuze (geleide keuze) of vrije keuze tussen alle mogelijke waarborgen (cafetariaplan).
 • het budget: forfaitair bedrag, percentage van het loon of mix van beide.
 • de personeelscategorie die u wilt bezoldigen of aan uw onderneming wilt binden.
 • de samenstelling van de premie: hetzij 100 % patronale premies, hetzij premies die gedeeltelijk door de werkgever worden betaald en gedeeltelijk worden ingehouden op het loon van de werknemer. 

Online-toegang

Volledige online-toegang

Alle pensioenfiches van een aangeslotene zijn voor hem toegankelijk op een beveiligde extranetsite van Ethias: "My Ethias Pension".

 

De werkgever heeft toegang tot de beveiligde Ethias-site om het van kracht zijnde pensioenreglement te raadplegen, de individuele contracten te bekijken of wijzigingen in de parameters van zijn verzekerden mee te delen.

Financieel rendement

Financieel rendement 

 • Wat het financiële beheer van de reserves betreft, zijn er verschillende formules: 
 • Ofwel kiest u voor meer zekerheid met een tak 21-oplossing: kapitaal en jaarlijks rendement gewaarborgd door de verzekeraar (resultaatsverplichting), vermeerderd met een eventuele winstdeelname.
 • Ofwel geeft u voorrang aan een verwachte financiële rendementsverwachting door te kiezen voor een tak 23-oplossing: selectie van één of meer beleggingsfondsen voor een potentieel hoger rendement, de verplichting is een middelenverplichting.